Počas víkendu od piatku 22.1. do nedele 24.1.2016 prebiehala prvá “víkendovka” celoslovenského projektu JOEL v Belušských Slatinách.

Účastníci: Za našu skupinu sa na projekte zúčastnili s. Marienka a br. Maroš Oslanskí a Palino Karaba.

Zo západného Slovenska tam bolo dokopy 48 účastníkov spolu s kazateľmi.

.

Program

PIATOK.
Celé stretnutie sa zahájilo spoločným agapé. Nasledovali aktivity za účelom vzájomného spoznávania sa. Taktiež sme mali možnosť vyjadriť svoje očakávania. Nakoniec mal kazateľ Jozef Kučera zamyslenie z Biblie o tom, ako si Ježiš Kristus povolal prvých učeníkov – Jakuba, Jána, Ondreja a Šimona a že aj nás Kristus povoláva do služby jeden druhému.
.
SOBOTA.
Začali sme ranným stíšením v mrazivej prírode. Ráno ukazoval teplomer – 15 °C. (Bŕŕŕ). .
 
.
Nasledovalo rozdelenie do piatich skupín, kde sme sa spoločne zdieľali o svojom životnom príbehu. Spomínali sme na kľúčové udalosti v našom živote, ktoré ovplyvnili vývoj našej osobnosti.
 
Predseda SZ Bohuš Kern kázal na text z Jána 6. Pripomenul nám, že Ježiš Kristus je “chlebom života“. Dovolil ľuďom, aby do neho zahryzli. Vyzval nás, aby sme aj my boli chlebmi, do ktorých iní ľudia budú môcť zahryznúť; aby sme pre druhých voňali. Ježiš nás chce prekvasiť, prepáliť a očistiť. Nie je to o asketizme, ale o dovolení Bohu a Duchu Svätému, aby nás robil chlebmi. Bohuš si kládol otázku, ako vzbudiť u ľudí záujem o Ježiša Krista. Dospel k tomu, že jedinou a bezpečnou cestou je náš vlastný príklad; aby sme začali jednoducho od seba.
.
Odpoludnia sme mohli individuálne alebo vo dvojiciach absolvovať v krásnej a chladnej prírode “duchovnú cestu” so siedmimi stanovišťami a zamysleniami. Hlavným motívom bolo putovanie z Egypta, prechod cez Jordán a vstup do zasľúbenej zeme. V cieli na konci tejto duchovnej cesty sme z jednotlivých kameňov postavili symbolický oltár.
 
Pred večerou sme sa v malých skupinkách zdieľali tentokrát o našej osobnej zbožnosti a duchovnosti. Po nej sme v skupinkách študovali prorockú knihu JOEL, 2. kapitolu. I keď sme už boli dosť unavení po celom dni, štúdium nás všetkých veľmi obohatilo a povzbudilo. Nakoniec sme sa všetci spojili a spoločne sme sa delili o to, k čomu sa dopracovali počas štúdia jednotlivé skupinky.
.
NEDEĽA
V nedeľu mal zamyslenie z Božieho Slova kazateľ Ferdinand Varga. Vychádzal z 8. kapitoly knihy proroka Ámosa. Na zemi povstane hlad po Božom Slove. Sám Boží ľud bude hľadať Božie Slovo, ale nenájde ho. Ako je to možné? Ferdinand to aplikoval tak, že v poslednej dobe budú ľudia vyberať z Biblie to, čo im bude vyhovovať. Nebudú prijímať celú Bibliu a nebudú ju študovať komplexne a vyvážene. Vyzval nás, že je veľmi dôležité prijímať celú Bibliu ako záväzné Božie Slovo a pristupovať k nemu komplexne.
 
Vyvrcholením celého projektu JOEL bolo predstavenie tzv. “skupinky osobného rastu” (“SOR”). Jej cieľom je pravidelné, cielené a systematické stretávanie sa dvoch alebo troch ľudí rovnakého pohlavia za účelom hlbokého a dôverného zdieľania sa. Výsledkom takéhoto intímneho zdieľania je postupný, osobnostný a komplexný (duchovný, duševný, telesný a sociálny) rast človeka. Tieto skupinky majú byť zakotvené v spoločnom štúdiu Biblie. Úplne na záver sme si túto “SOR-ku” mohli vyskúšať aj prakticky, a to takým spôsobom, že každý z nás sme si mali vybrať jednu blízku osobu. Každá dvojica sa mala uchýliť do súkromia a vyskúšať si spoločné zdieľanie a modlitby jeden za druhého.

Záver

Pri záverečnom a spoločnom zhodnotení celého víkendového stretnutia sme sa zhodli na tom, že panovala medzi nami veľmi dôverná, úprimná a priateľská atmosféra. Ľudia boli povzbudení a nadšení. Všetci sa vyjadrili, že spomínaná akcia splnila ich očakávania. Dokonca sme sa zhodli na tom, že aj jedlo (raňajky, obedy a večere), ktoré nám kuchárky varili v tomto hoteli, bolo veľmi chutné.

Zameranie 3 víkendoviek Joel

  1. Táto prvá víkendovka JOEL sa zameriavala na osobnú zbožnosť a duchovnosť.
  2. Všetci účastníci sa už teraz tešia na druhú víkendovku, ktorá sa zameria na službu a budovanie vzťahov v zbore.
  3. Tretia a posledná víkendovka sa bude orientovať na misiu a evanjelizáciu smerom von zo zboru.
Pevne veríme, že to, čo sme prežili na tomto víkendovom stretnutí, neostane len pre nás, ale že sa o to budeme deliť s ostatnými bratmi a sestrami v našich zboroch. Veď jedným z cieľov týchto “víkendoviek” je, aby sme na zboroch mohli praktizovať a spoločne zažívať to, čo sme “ochutnali” na JOEL-ovi. Kiež náš Pán žehná nielen jednotlivé víkendové stretnutia JOEL, ale každého z nás pri napĺňaní cieľov a zámerov tohto úžasného projektu.
.
Text: Martin Homišin
Foto: Gabika Kollárová