Druhý víkend JOEL sa uskutočnil 11.3 – 13.3.2016 opäť v prostredí Belušských Slatín. Jeho hlavnou témou boli medziľudské vzťahy v cirkevných zboroch. Hlavnou myšlienkou tohoto stretnutia bolo, že Božia láska k nám a naša k nemu sa prakticky prejavuje vo fungujúcich vzťahoch k našim bratom a sestrám.

PIATOK sme zahájili spoločným agapé a hrami na uvoľnenie atmosféry. Kazateľ Fero Kolesár mal úvodné slovo o medziľudských vzťahoch.

SOBOTA. Začali sme ranným stíšením o dvoch najväčších prikázaniach (Mat 22). Sobotná škola bola preberaná v malých skupinkách. Jej hlavnou témou štúdia bolo veľké poverenie (Mat 28).

Tému veľkého poverenia ešte viac prehĺbil kazateľ Jozef Kučera vo svojej dopoludňajšej kázni.

Odpoludnia sme opäť absolvovali „duchovnú cestu“. Jej hlavnou témou bola Pavlova cesta viery. Dôraz bol opäť položený na medziľudské vzťahy. Z tejto duchovnej cesty sme si mohli odniesť nasledovné poučenie: Je nevyvážené, keď len budujeme svoju osobnú zbožnosť (o tom bol mimochodom prvý víkend JOEL), ale zanedbávame budovanie medziľudských vzťahov. V takom prípade nám hrozí upadnutie do akéhosi asketizmu a samoľúbeho sebazdokonaľovania. Je čas odpútavať zrak od seba a svojho spasenia smerom von, k druhým ľuďom. Skutočným šťastím je totiž robiť šťastnými iných. Pravá a nefalšovaná láska sa prejavuje v sebaobetavej a ochotnej službe.

Pred večerou sme sa zaoberali problematikou tzv. malých bunkových skupín. V našom adventistickom prostredí ide predovšetkým o modlitebné, študijné, príhovorné a misijné skupinky. Hovorili sme o základných princípoch ich fungovania.

Po večeri sme ukončili celý deň vedomostnou súťažou, ktorú viedol kazateľ Karol Badinský.
 
NEDEĽA. Začali sme opäť ranným stíšením o chodení vo svetle, vyznávaní a odpúšťaní (1Ján 7-9).
Prostredníctvom kázne k nám prehovoril kazateľ Marek Kaba. Prakticky poukazoval na nebezpečenstvo posudzovania a povyšovania sa nad druhých ľudí.
Poslednou aktivitou bolo riešenie modelových situácií v malých skupinkách. Učili sme sa vhodne pristupovať k ľuďom a reagovať vo chvíli, keď sa nám niekto s niečim zdôverí v rámci bunkovej skupinky. Došli sme k niekoľkým uzáverom, ako napríklad nesnažiť sa za každú cenu radiť, neodsudzovať, odbúravať predsudky a budovať na vzájomnej dôvere.
Uvedomujeme si, že to, čo sme prežili na tomto JOELovi, nemá ostať len medzi účastníkmi ako pekne a užitočne strávený víkend, ale chceme tieto princípy a aktivity rozvíjať taktiež v našich jednotlivých zboroch.

Na záver ešte dodám, že panovala medzi nami veľmi priateľská a otvorená atmosféra. Ťažko sa nám lúčilo, ale aj to muselo prísť. Čas odchodu bol o 14 hod. Už teraz sa tešíme na tretí víkend JOEL.

Text: Martin Homišin